Hoofdstuk 7: Begroten en Plannen: UTBM model

Pragmatische oplossing
Wie bereid is tot enig pragmatisme, kan zich het leven op dit punt vrij eenvoudig maken met gebruik van het SmarTEST UTBM model en de bijbehorende tool in vijf stappen:

1. Ga uit van in de praktijk gevalideerde verhoudingsgetallen uit het UTBM model.
2. Stel deze verhoudingen zo nodig bij voor specifieke projectomstandigheden.
3. Betrek het testteam en andere belanghebbenden, en verwerk hun visie en suggesties.
4. Onderhandel en leg afspraken vast.
5. Doe regelmatig een herijking.

UTBM model

Het UTBM model

Het onderliggende model heeft in de SmarTEST-praktijk de enigszins pretentieuze naam ‘Universeel Test Begroting Model' (UTBM) gekregen. Toch klopt die aanduiding wel, want de universele toepasbaarheid is al vele malen bewezen. En ook theoretisch zit het goed: er is zo veel overtuigend materiaal, en en zo veel consensus onder experts over de orde van grootte van deze verhoudingen dat dit eenvoudige model zonder meer voldoet als vertrekpunt. Voorwaarde voor deze techniek is dat er een globale begroting is van het totale projectbudget of van het ontwikkelbudget (ontwerp en bouw).

 

Achtergrond

Dit hoofdstuk biedt een pragmatische handreiking voor een lastig onderwerp. Met veel literatuurverwijzingen en onderzoeksresultaten wordt onderbouwd waarom de bijna simpele benadering in de praktijk prima standhoudt. Ook dat is slim testen!