Model voor Datakwaliteit

SmarTEST IDQ model

En de definities en synoniemen:

Kenmerk

Definitie

Synoniemen
en verwante begrippen

JUISTHEID

Mate waarin de informatie qua presentatie en inhoud correct is vastgelegd

Betrouwbaarheid, Waarheid, Structuur

Integriteit

Mate waarin relaties tussen de data-elementen technisch en syntactisch juist en volledig zijn. Zie ook Structuur.

 

Volledigheid

Mate waarin alle gewenste en relevante gegevens beschikbaar zijn in de informatieverzameling

 

Nauwkeurigheid

Mate van detail waarmee de informatiekenmerken (attributen) worden beschreven

Accuraatheid. Zie ook Granulariteit.

Plausibiliteit

Mate waarin de informatie geloofwaardig is en overeenkomt met de werkelijkheid buiten het informatiesysteem

Waarheid, Juistheid

Syntax

Mate waarin de informatie volgens de afgesproken conventies, notatieregels en domeinen is gerepresenteerd

 

Objectiviteit

Mate waarin de informatie objectief en neutraal is, vrij van subjectieve oogmerken en manipulatie

 

DOELTREFFENDHEID

Mate waarin de informatie zinvol en bruikbaar is voor een gegeven doel

Doelmatigheid, Effectiviteit (maar dit wordt soms bedoeld als efficiëntie, de kosten-batenverhouding dus).

Relevantie

Mate waarin de informatie nuttig is voor de gebruikers, gezien aard en doelstelling van de organisatie

Passendheid

Begrijpelijkheid

Mate waarin de informatie voor de doelgroep begrijpelijk en duidelijk is

 

Bondigheid

Mate waarin de informatie beknopt en bondig is vastgelegd

 

Aggregatie

Mate waarin de informatie op een zeker niveau is gegroepeerd, waaronder verder inzoomen niet mogelijk is

Tegenstelling: Granulariteit.

Granulariteit

Mate waarin individuele gegevenselementen tot een laag detailniveau afzonderlijk zijn vastgelegd

Atomariteit

Normalisatie

Mate waarin de verschillende informatietypen onafhankelijk van elkaar zijn vastgelegd

Gegevensordening

Universaliteit

Mate waarin de informatie gebruikt kan worden in een groter verband, binnen en buiten de organisatie (inherente eigenschap)

Standaardisatie

Verspreiding

Mate waarin de informatie daadwerkelijk gebruikt wordt in een groter verband, binnen en buiten de organisatie (niet-inherente eigenschap)

Persistentie, Ubiquiteit, (‘alomtegenwoordigheid’, denk aan ubiquitous computing)

Zeldzaamheid

Mate waarin de informatie ten opzichte van gegevensverzamelingen in andere systemen of organisaties uniek of zeldzaam is

Externe uniciteit

TIJDIGHEID

Mate waarin aan tijdgebonden aspecten van informatie recht is gedaan

 

Actualiteit

Mate waarin de informatie actueel is en verouderde informatie is verwijderd

Tijdigheid

Historie

Mate waarin relevante historische informatie beschikbaar en toegankelijk is

 

Houdbaarheid

Mate waarin de informatie voor langere tijd bruikbaar en relevant zal blijven

Levensduur, Geldigheid

Frequentie

Mate waarin gegevens met het geschikte interval zijn geregistreerd

Informatiefrequentie, Informatie-interval

ONDERHOUD-BAARHEID

Mate waarin de informatie nu en in de toekomst beschikbaar en bruikbaar gehouden kan worden

 

Beheerbaarheid

Mate waarin de informatie beheerbaar en onderhoudbaar is en zal blijven

 

Wijzigbaarheid

Gemak waarmee de informatie gewijzigd kan worden zonder gevaar voor inconsistenties en onvolledigheid

 

Overdraagbaarheid

Mate waarin de informatie overdraagbaar is naar andere systemen en organisaties

Verwerkbaarheid

EXCLUSIVITEIT

Mate waarin de informatie beveiligd is of kan worden tegen gebruik door onbevoegden

 

Classificatie

Mate waarin gegevens van een (security-)classificatie zijn voorzien, waardoor diversificatie in toegang mogelijk wordt

 

Versleuteling

Mate waarin de informatie is gecodeerd, waardoor zij voor onbevoegden geen waarde heeft

 

Afgrendeling

Mate waarin de informatie, elektronisch of fysiek, is afgesloten voor benadering door onbevoegden

 

Vertrouwelijkheid

Mate waarin de informatie voldoet aan normen en regels voor privacy en de daaraan verbonden regelgeving

 

CONTROLEER-
BAARHEID

Mate waarin de informatie geschikt is voor controle

 

Structuur

Mate waarin de informatie logisch is geordend en relaties tussen elementen zijn gelegd. Zie ook Integriteit.

 

Transparantie

Mate waarin de informatie overzichtelijk en toegankelijk is

 

Consistentie

Mate waarin al dan niet vastgelegde keuzes en principes consequent worden gehanteerd

 

Eenduidigheid

Mate waarin verschillende interpretatie uitgesloten is

 

Uniciteit

Mate waarin redundantie en doublures binnen de informatieverzameling afwezig zijn

 

Zelfverklarendheid

Mate waarin de informatieverzameling als geheel zichzelf verklaart en beschrijft

Meta-informatie, metagegevens

Traceerbaarheid

Mate waarin de informatie herleid kan worden tot de bron, de locatie en het moment van ontstaan

 

 

Achtergrond

Het IDQ model is een model voor de kwaliteit van Informatie en Data. Het is op dezelfde manier gevisualiseerd als het ISO25010 model.

Termen en definities sluiten aan op de gangbare begrippen en literatuur over informatievoorziening, aangevuld met ervaringsgegevens uit allerlei projecten waarin informatie een sleutelrol vervult. Zoals datawarehouse- en CRM-projecten.

De toegevoegde waarde van dit model hangt af van de gegevensverzamelingen die moeten worden opgeleverd. Als dat een belangrijk projectresultaat is, verdient gebruik van dit model aanbeveling. Typische voorbeelden: datawarehouses, CRM-systemen, managementinformatiesystemen (MIS), ERP-systemen en virtuele marktplaatsen.

Spring naar de definities.

Please find here the IDQ model in English